BM Phục hồi chức năng
Phạm Thị Đào

Học vị: Bác sĩ

Chức vụ: Giảng viên

Lĩnh vực nghiên cứu: Phục hồi chức năng, ngoại khoa