RĂNG - HÀM - MẶT
Hồ Thị Thành

Học vị: Thạc sĩ Bác sĩ

Chức vụ: Phó Trưởng bộ môn

Lĩnh vực nghiên cứu: Răng hàm mặt