Bộ Môn Thần Kinh, Tâm Thần
Lê Đức Hinh

Học hàm: Giáo sư

Học vị: Tiến sĩ

Chức vụ: Trưởng bộ môn

Lĩnh vực nghiên cứu: Thần kinh - Tâm thần