Bộ Môn Nội
Trần Bá Thoại

Học vị: Tiến sĩ. Bác sĩ

Chức vụ: Phó Trưởng Bộ môn

Lĩnh vực nghiên cứu: Nội khoa