Bộ Môn Nội
Võ Thị Hà Hoa

Học vị: TS.BSCKII

Chức vụ: Trưởng khoa

Kiêm nhiệm: Trưởng bộ môn Nôi

Lĩnh vực nghiên cứu: Nội tim mạch