TÀI LIỆU
RÒ ĐỘNG TĨNH MẠCH CHI TRÊN SAU CHẤN THƯƠNG

Tác giả: Michael J. Ramdass Nguồn: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ccr3.2399 Người dịch: BS. Nguyễn Thị Như Ly, Khoa Y – Đại học Duy Tân

ĐIỀU TRỊ PHỤC HỒI NỘI NHA RĂNG HÀM TRÊN BỊ NỨT

Tác giả: Hossein Ali Mahgoli, Mahnaz Arshad, Kamran Rasouli Nguồn: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ccr3.2391 Người dịch: BS. Nguyễn Thị Như Ly, Khoa Y – Đại học Duy Tân