TÀI LIỆU
U Thanh quản

Nguồn: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMicm1807310 Người dịch: BS. Nguyễn Thị Hà – Khoa Y – Đại học Duy Tân

TÍNH ĐỘC ĐÁO ĐƯỢC ĐƯA RA BỞI MỘT THẬP KỶ CHIẾN TRANH (Mô phỏng trong y học quân sự và chiến trường)

Tài liệu dịch: Adam I. Levine, Samuel DeMaria Jr, Andrew D. Schwartz, Alan J. Sim (2013). The Comprehensive Textbook of Healthcare Simulation. 27, pp. 403 - 405

Độc tính chì từ một viên đạn

Nguồn: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMicm1804726 Người dịch: BS. Nguyễn Thị Hà – Khoa Y - Trường Đại học Duy Tân

NHỮNG MÔ PHỎNG TRONG Y HỌC QUÂN SỰ VÀ CHIẾN TRƯỜNG

Tài liệu dịch: Adam I. Levine, Samuel DeMaria Jr, Andrew D. Schwartz, Alan J. Sim (2013). The Comprehensive Textbook of Healthcare Simulation. 27, pp. 401 - 403

VIÊM TÚI LỆ CẤP TÍNH

Jennifer Hoffmann, M.D., and Susan Lipsett, M.D Nguồn: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMicm1713250 Người dịch: Nguyễn Thị Hoàng Yến, Khoa Y, Đại học Duy Tân