E-Learning
TỔNG QUAN VÊ E-LEARNING

Các chủ đề chính bao gồm: 1 - Định nghĩa e-Learning 2 - Tại sao e-Learning 3 - Kiến trúc hệ thống e-Learning 4 - Kết hợp e-Learning với cách học truyền thống 5 - Các kiểu trao đổi thông tin trong e-Learning (Bs Học Sưu tầm)

Bác sĩ Đa khoa (Medical Doctor)

- THÔNG TƯ Số: 01/2012/TT-BGDĐT, Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2012 - Ban hành Bộ Chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Khoa học Sức khỏe, trình độ đại học. (Tài liệu đăng kèm) & - Khung Chương trình Đào tạo Bác sĩ Đa khoa (Medical Doctor) của ĐHQGHN (Tóm tắt để tham khảo).

A Seminar English - Presented by Dr Mai & Hang

Topic SMOKING (Click on image to view Video)

A Seminar English - Presented by Dr Hoang Mong

Topic DA NANG (Click on image to view Video)

A Seminar English - Presented by Dr Binh

Topic DA NANG (Click on image to view Video)