3. Bộ môn Giải phẫu
TUẦN 20: GIẢI PHẪU Y KHOA (ANA 272) - K24YDK

Sinh viên học theo lịch này và Lịch theo hệ thống MyDTU của mỗi cá nhân.

TUẦN 09: GIẢI PHẪU Y KHOA (ANA 271 & ANA 272) - K24YDK

Sinh viên học theo lịch này và Lịch theo hệ thống MyDTU của mỗi cá nhân.

TUẦN 08: GIẢI PHẪU Y KHOA (ANA 271 & ANA 272) - K24YDK

Sinh viên học theo lịch này và lịch MyDTU của mỗi cá nhân