THÔNG BÁO
TUẦN 24 - LỊCH HỌC MÔN GIẢI PHẪU Y KHOA 2 (ANA 252)

Sinh viên tham gia đầy đủ các buổi học theo lịch này và lịch trên hệ thống MyDTU của mỗi cá nhân

LỊCH DẠY THỰC HÀNH MÔN ĐIỀU DƯỠNG CƠ BẢN 1 - HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2018-2019 - TUẦN 23

(ĐỐI TƯỢNG: SINH VIÊN Y ĐA KHOA – KHÓA K22) *** LỚP TRƯỞNG CÁC LỚP THÔNG BÁO ĐẾN LỚP GIÚP THẦY.

V.v Đôn đốc sinh viên mua BHYT năm học 2019

* Đề nghị CVHT đôn đốc, nhắc nhỏ sinh viên lớp mình thực hiện đúng quy định

Vv Tổ chức Hội nghị đối thoại với sinh viên cuối học kỳ 1 năm học 2018-2019

- CVHT download mẫu Biên bản và phần hướng dẫn thực hiện ở phần Biểu mẫu - Văn bản.