THÔNG BÁO
TUẦN 10 & TUẦN 11 - LỊCH HỌC MÔN GIẢI PHẪU ĐỊNH KHU & ỨNG DỤNG: K22YDK

Sinh viên tham gia đầy đủ các buổi học theo lịch này và lịch trên hệ thống MyDTU của mỗi cá nhân.

THÔNG BÁO (Vv thu Đoàn phí và quỹ Hoạt động thanh niên năm học 2018-2019)

Gửi sinh viên Y Đa Khoa và Răng Hàm Mặt *** CVHT thông báo cho sinh viên lớp mình biết để thực hiện

THÔNG BÁO (Vv Link truy cập các cơ sở dữ liệu ProQuest Central_ SpingerLink_ IEEE)

Gửi sinh viên Y Đa Khoa và Răng Hàm Mặt *** CVHT thông báo cho sinh viên lớp mình biết để truy cập phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu.

THÔNG BÁO (Vv Tổ chức giữ xe cho cán bộ, giảng viên, sinh viên đến làm việc, học tập tại cơ sở Quang Trung)

Gửi sinh viên Y Đa Khoa và Răng Hàm Mặt *** CVHT thông báo cho sinh viên lớp mình biết để thực hiện

THÔNG BÁO (Về việc nộp Giấy chứng nhận đăng ký Nghĩa vụ quân sự đối với sinh viên nam khóa K24 )

Gửi sinh viên Y Đa Khoa và Răng Hàm Mặt *** CVHT thông báo cho sinh viên lớp mình biết để thực hiện