THÔNG BÁO
CẬP NHẬT TUẦN 17 - ANA 272

Sinh viên tham gia đầy đủ các buổi học theo lịch này và lịch trên hệ thống MyDTU của mỗi cá nhân

TUẦN 17 - LỊCH HỌC MÔN GIẢI PHẪU NÂNG CAO: ĐỊNH KHU VÀ ỨNG DỤNG (ANA 272)

Sinh viên tham gia đầy đủ các buổi học theo lịch này và lịch trên hệ thống MyDTU của mỗi cá nhân

TUẦN 16 - LỊCH HỌC MÔN GIẢI PHẪU NÂNG CAO: ĐỊNH KHU VÀ ỨNG DỤNG (ANA 272)

Sinh viên tham gia đầy đủ các buổi học theo lịch này và lịch trên hệ thống MyDTU của mỗi cá nhân