THÔNG BÁO
LỊCH THỰC HÀNH ĐDCB1 K23YDK- TUẦN 9

LỊCH DẠY THỰC HÀNH MÔN ĐIỀU DƯỠNG CƠ BẢN 1 - HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019-2020 - TUẦN 9 (ĐỐI TƯỢNG: SINH VIÊN KHOA Y – KHÓA K23) *** file đính kèm LỚP TRƯỞNG CÁC LỚP THÔNG BÁO ĐẾN LỚP GIÚP THẦY.

LỊCH THỰC HÀNH ĐDCB1 K23YDK- TUẦN 8

LỊCH DẠY THỰC HÀNH MÔN ĐIỀU DƯỠNG CƠ BẢN 1 - HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019-2020 - TUẦN 8 (ĐỐI TƯỢNG: SINH VIÊN KHOA Y – KHÓA K23) *** file đính kèm LỚP TRƯỞNG CÁC LỚP THÔNG BÁO ĐẾN LỚP GIÚP THẦY.

TUẦN 08 - LỊCH HỌC MÔN GIẢI PHẪU CHUYÊN ĐỀ: ĐỊNH KHU VÀ ỨNG DỤNG

- Sinh viên tham gia đầy đủ các buổi học theo lịch này và lịch trên hệ thống MyDTU của mỗi cá nhân. BỘ MÔN GIẢI PHẪU

Lịch thực hành DDCB1 K23YDK- TUẦN 7

LỊCH DẠY THỰC HÀNH MÔN ĐIỀU DƯỠNG CƠ BẢN 1 - HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019-2020 - TUẦN 7 (ĐỐI TƯỢNG: SINH VIÊN KHOA Y – KHÓA K23) *** file đính kèm LỚP TRƯỞNG CÁC LỚP THÔNG BÁO ĐẾN LỚP GIÚP THẦY.

TUẦN 07 - LỊCH HỌC MÔN GIẢI PHẪU CHUYÊN ĐỀ: ĐỊNH KHU VÀ ỨNG DỤNG

- Sinh viên tham gia đầy đủ các buổi học theo lịch này và lịch trên hệ thống MyDTU của mỗi cá nhân. BỘ MÔN GIẢI PHẪU