THÔNG BÁO
THÔNG BÁO (vv địa điểm thu học phí HK 1 năm học 2018-2019)

* Gửi các sinh viên Khoa Y *** CVHT thông báo đến cho sinh viên lớp mình được biết để thực hiện.

CẬP NHẬT TUẦN 07 - LỊCH HỌC MÔN GIẢI PHẪU ĐỊNH KHU & ỨNG DỤNG: K22YDK

Sinh viên tham gia đầy đủ các buổi học theo lịch này và lịch trên hệ thống MyDTU của mỗi cá nhân.

TUẦN 07 - LỊCH HỌC MÔN GIẢI PHẪU ĐỊNH KHU & ỨNG DỤNG: K22YDK

Sinh viên tham gia đầy đủ các buổi học theo lịch này và lịch trên hệ thống MyDTU của mỗi cá nhân.

Thông Báo (V/v Tổ chức giữ xe tại cơ sở Quang Trung)

Kính gửi đến sinh viên Khoa Y và Răng Hàm Mặt

THÔNG BÁO (V.v Lập danh sách nơi cư trú của sinh viên HKI, năm học 2018-2019)

Gửi các sinh viên Y Đa khoa và Răng Hàm Mặt *** Các CVHT chú ý triển khai thực hiện.