THÔNG BÁO
TUẦN 13 - LỊCH HỌC MÔN GIẢI PHẪU Y KHOA 1 (ANA 251)

Sinh viên tham gia đầy đủ các buổi học theo lịch này và lịch trên hệ thống MyDTU của mỗi cá nhân.

TUẦN 13 - LỊCH HỌC MÔN GIẢI PHẪU NÂNG CAO: ĐỊNH KHU VÀ ỨNG DỤNG (ANA 272)

Sinh viên tham gia đầy đủ các buổi học theo lịch này và lịch trên hệ thống MyDTU của mỗi cá nhân.

TUẦN 12 - LỊCH HỌC MÔN GIẢI PHẪU NÂNG CAO: ĐỊNH KHU VÀ ỨNG DỤNG (ANA 272)

Sinh viên tham gia đầy đủ các buổi học theo lịch này và lịch trên hệ thống MyDTU của mỗi cá nhân.

TUẦN 12 - LỊCH HỌC MÔN GIẢI PHẪU Y KHOA 1 (ANA 251)

Sinh viên tham gia đầy đủ các buổi học theo lịch này và lịch trên hệ thống MyDTU của mỗi cá nhân.

Thông báo (V/v xét giảm học phí năm học 2018-2019)

* Gửi sinh viên Khoa Y ---- CVHT thông báo cho sinh viên lớp mình để thực hiện theo đúng hạn định.