Thông báo tham gia Chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục” năm 2017