THÔNG BÁO (Vv thu Đoàn phí và quỹ Hoạt động thanh niên năm học 2018-2019)