Lịch học - Lịch thi
TUẦN 16 - LỊCH HỌC MÔN GIẢI PHẪU CÁC LỚP Y KHOA

LỊCH HỌC CÁC LỚP GIẢI PHẪU Y KHOA: 1. GIẢI PHẪU Y KHOA 1 (ANA 251 - K24YDK) 2. GIẢI PHẪU CHUYÊN ĐỀ: ĐỊNH KHU VÀ ỨNG DỤNG (ANA272 - K23YDK) Sinh viên tham gia đầy đủ các buổi học theo lịch này và lịch trên hệ thống MyDTU của mỗi cá nhân.

LỊCH HỌC TUẦN 16: CÁC LỚP ĐIỀU DƯỠNG CƠ BẢN 1 (NUR251)

LỊCH HỌC TUẦN 16: CÁC LỚP ĐIỀU DƯỠNG CƠ BẢN 1 Sinh viên tham gia đầy đủ các buổi học theo lịch này và lịch trên hệ thống MyDTU của mỗi cá nhân.

LỊCH HỌC TUẦN 15: CÁC LỚP ĐIỀU DƯỠNG CƠ BẢN 1 (NUR251)

LỊCH HỌC TUẦN 15: CÁC LỚP ĐIỀU DƯỠNG CƠ BẢN 1 Sinh viên tham gia đầy đủ các buổi học theo lịch này và lịch trên hệ thống MyDTU của mỗi cá nhân.

TUẦN 15 - LỊCH HỌC MÔN GIẢI PHẪU CÁC LỚP Y KHOA

LỊCH HỌC CÁC LỚP GIẢI PHẪU Y KHOA: 1. GIẢI PHẪU Y KHOA 1 (ANA 251 - K24YDK) 2. GIẢI PHẪU CHUYÊN ĐỀ: ĐỊNH KHU VÀ ỨNG DỤNG (ANA272 - K23YDK) Sinh viên tham gia đầy đủ các buổi học theo lịch này và lịch trên hệ thống MyDTU của mỗi cá nhân.

TUẦN 14 - LỊCH HỌC MÔN GIẢI PHẪU CÁC LỚP Y KHOA

LỊCH HỌC CÁC LỚP GIẢI PHẪU Y KHOA: 1. GIẢI PHẪU Y KHOA 1 (ANA 251 - K24YDK) 2. GIẢI PHẪU CHUYÊN ĐỀ: ĐỊNH KHU VÀ ỨNG DỤNG (ANA272 - K23YDK) Sinh viên tham gia đầy đủ các buổi học theo lịch này và lịch trên hệ thống MyDTU của mỗi cá nhân.