Lịch học - Lịch thi
THỜI KHÓA BIỂU - KHÓA K21YDK - TUẦN 44, Học Kỳ 2, năm học 2016-2017

Lịch giảng dạy môn giải phẫu ANA 252: giảng viên Trần Đức Lai

THỜI KHÓA BIỂU GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG (KHOA DƯỢC, ĐIỀU DƯỠNG) - TUẦN 42, Học Kỳ 2, năm học 2016-2017

- Lịch giảng dạy môn Sinh lý bệnh & Miễn dịch - IMN 250: Giảng dạy Thầy Lê Bá Hứa

THỜI KHÓA BIỂU GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG (KHOA DƯỢC, ĐIỀU DƯỠNG) - TUẦN 41, Học Kỳ 2, năm học 2016-2017

- Lịch giảng dạy môn BIO 213 lớp B, J, L: giảng viên Nguyễn Thị Hiếu Dung

THỜI KHÓA BIỂU GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG (KHOA DƯỢC, ĐIỀU DƯỠNG) - TUẦN 37, Học Kỳ 2, năm học 2016-2017

- Lịch giảng dạy của giảng viên thỉnh giảng, cụ thể: 1. Giảng viên Hoàng Khánh Hằng - giảng dạy môn: BIO 213 2. Giảng viên Nguyễn Hải Quý Trâm - giảng dạy môn: BIO 213 3. Giảng viên Lê Bá Hứa - giảng dạy INM 250