Lịch học - Lịch thi
TUẦN 15 - LỊCH HỌC GIẢI PHẪU *K22YDK & K23YDK

Sinh viên tham gia đầy đủ các buổi học theo lịch này và lịch trên hệ thống MyDTU của mỗi cá nhân.

Lịch thi KTHP Giáo dục thể chất các khóa Chính quy & Liên thông cuối học kỳ I - Tuần 16,17,18

Sinh viên khoa Y chú ý. CVHT nắm lịch nhắc nhở cho sinh viên lớp mình được biết.

TUẦN 14 - LỊCH HỌC MÔN GIẢI PHẪU Y KHOA 1 (ANA 251)

Sinh viên tham gia đầy đủ các buổi học theo lịch này và lịch trên hệ thống MyDTU của mỗi cá nhân.

TUẦN 13 - LỊCH HỌC MÔN GIẢI PHẪU Y KHOA 1 (ANA 251)

Sinh viên tham gia đầy đủ các buổi học theo lịch này và lịch trên hệ thống MyDTU của mỗi cá nhân.

TUẦN 13 - LỊCH HỌC MÔN GIẢI PHẪU NÂNG CAO: ĐỊNH KHU VÀ ỨNG DỤNG (ANA 272)

Sinh viên tham gia đầy đủ các buổi học theo lịch này và lịch trên hệ thống MyDTU của mỗi cá nhân.