Lịch học - Lịch thi
TUẦN 01 - LỊCH HỌC MÔN GIẢI PHẪU CÁC LỚP Y KHOA

TUẦN 01 - LỊCH HỌC CÁC LỚP GIẢI PHẪU Y KHOA: 1. GIẢI PHẪU Y KHOA 1 (ANA251 - K24YDK) 2. GIẢI PHẪU CHUYÊN ĐỀ: ĐỊNH KHU VÀ ỨNG DỤNG (ANA272 - K23YDK)

TUẦN 45 - LỊCH HỌC MÔN GIẢI PHẪU CĐ: THẦN KINH VÀ NỘI TIẾT (ANA 271)

- Sinh viên tham gia đầy đủ các buổi học theo lịch này và lịch trên hệ thống MyDTU của mỗi cá nhân. BỘ MÔN GIẢI PHẪU

TUẦN 44 - LỊCH HỌC MÔN GIẢI PHẪU CĐ: THẦN KINH VÀ NỘI TIẾT (ANA 271)

TUẦN 44 - LỊCH HỌC MÔN GIẢI PHẪU CĐ: THẦN KINH VÀ NỘI TIẾT (ANA 271).