Giới thiệu
CƠ SỞ VẬT CHẤT

Bên cạnh việc chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo với đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao và chương trình đào tạo đạt chuẩn thì việc đẩy mạnh đầu tư cơ sở vật chất là một trong những yếu tố quyết định sự thành công của các trường đại học