Nhân Sự
Lãnh đạo Khoa
Giáo Vụ - Hành Chính Khoa
Y học cơ sở/Liên Bộ môn Sinh lý, Sinh lý bệnh - Miễn dịch, Huyết học
Trần Châu Mỹ Thanh
Lĩnh vực nghiên cứu:

Sinh lý, sinh lý bệnh, y tế công cộng

Y học cơ sở/Bộ Môn Giải Phẫu
Nguyễn Mỹ
Học hàm - Học vị:

- Bác sĩ Chuyên khoa 1

Lĩnh vực nghiên cứu:

Giải Phẩu, Ngoại Tiêu Hóa

Y học cơ sở/Bộ Môn Hóa Sinh
Y học cơ sở/Bộ Môn Vi Sinh, Ký Sinh Trùng
Y học cơ sở/Bộ Môn Sinh Học
Y học cơ sở/Bộ Môn Sinh Học Phân Tử, Di Truyền
Y học cơ sở/Bộ Môn Dược Lý : Bộ môn Dược lý - Khoa Dược đảm nhiệm
Y học cơ sở/Bộ Môn Mô Phôi - Giải Phẩu Bệnh, Pháp Y
Y học cơ sở/Bộ Môn Chẩn Đoán Hình Ảnh
Y học cơ sở/BM Dinh dưỡng
Y học cơ sở/BM Phẫu thuật thực hành
Y HỌC LÂM SÀNG/Bộ Môn Nội
Y HỌC LÂM SÀNG/Bộ Môn Ngoại
Y HỌC LÂM SÀNG/Bộ Môn Sản Phụ Khoa
Y HỌC LÂM SÀNG/RĂNG - HÀM - MẶT
Y HỌC LÂM SÀNG/MẮT
Y HỌC LÂM SÀNG/Bộ Môn Thần Kinh, Tâm Thần
Lê Đức Hinh
Học hàm - Học vị:

Giáo sư - Tiến sĩ

Lĩnh vực nghiên cứu:

Thần kinh - Tâm thần

Y HỌC LÂM SÀNG/Bộ Môn Y Học Cổ Truyền
Y HỌC LÂM SÀNG/Bộ Môn Điều Dưỡng: Khoa Điều Dưỡng đảm nhiệm - ThS.BS Nguyễn Huỳnh Ngọc
Y HỌC LÂM SÀNG/Bộ môn Kỹ năng Lâm sàng
Y HỌC LÂM SÀNG/BM Tai mũi họng
Y HỌC LÂM SÀNG/BM Thần kinh
Y HỌC LÂM SÀNG/BM Tâm thần
Y HỌC LÂM SÀNG/BM Truyền nhiễm
Y HỌC LÂM SÀNG/BM Da liễu
Y HỌC LÂM SÀNG/BM Y học gia đình
Y HỌC LÂM SÀNG/BM Lao
Y HỌC LÂM SÀNG/BM Ung thư
Y HỌC LÂM SÀNG/BM Phục hồi chức năng
Y HỌC LÂM SÀNG/BM Pháp Y
Y HỌC LÂM SÀNG/BM Gây mê hồi sức
Y HỌC LÂM SÀNG/BM Y học hạt nhân
BỘ MÔN Y TẾ CÔNG CỘNG, KINH TẾ Y TẾ, KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG, .../BM Bệnh nghề nghiệp
BỘ MÔN Y TẾ CÔNG CỘNG, KINH TẾ Y TẾ, KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG, .../BM Truyền thông & giáo dục sức khỏe
BỘ MÔN Y TẾ CÔNG CỘNG, KINH TẾ Y TẾ, KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG, .../BM Dân Số Học - Kế Hoạch Hóa Gia Đình - Sức Khỏe Gia Đình
BỘ MÔN Y TẾ CÔNG CỘNG, KINH TẾ Y TẾ, KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG, .../BM Tổ Chức Y Tế - Chương Trình Y Tế Quốc Gia
BỘ MÔN Y TẾ CÔNG CỘNG, KINH TẾ Y TẾ, KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG, .../BM Dịch Tể Học
NHÂN VIÊN PHÒNG THÍ NGHIỆM
KHOA HỌC CƠ BẢN/LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
KHOA HỌC CƠ BẢN/GIÁO DỤC THỂ CHẤT - AN NINH QUỐC PHÒNG
KHOA HỌC CƠ BẢN/TOÁN HỌC
KHOA HỌC CƠ BẢN/VẬT LÝ - LÝ SINH
KHOA HỌC CƠ BẢN/TIN HỌC
KHOA HỌC CƠ BẢN/HÓA HỌC
KHOA HỌC CƠ BẢN/NGOẠI NGỮ
Ghi chú: Bảng liệt kê này có thể không gồm đầy đủ danh sách nhân viên và giảng viên của đơn vị vì những lý do tổ chức hoặc luân chuyển hoặc thời điểm khác nhau.