Thông tin nghiên cứu
Nghiệm thu Đề tài "Nghiên cứu tình hình sức khoẻ của phụ nữ quanh tuổi mãn kinh tại tp Đà Nẵng"

Chúc mừng ThsBsCK2 Nguyễn Thị Hoa, Khoa Y DTU, đã nghiệm thu Đề tài "Nghiên cứu tình hình sức khoẻ của phụ nữ quanh tuổi mãn kinh tại tp Đà Nẵng" tại HĐ NCKHCN cấp Trường vào ngày 09/11/2017.