Bộ Môn Giải Phẫu
Nguyễn Mỹ

Học vị: Bác sĩ Chuyên khoa 1

Chức vụ: Phó Trưởng Bộ môn

Lĩnh vực nghiên cứu: Giải Phẩu, Ngoại Tiêu Hóa