Bộ Môn Sinh Học
Nguyễn Thị Mai Dung

Học vị: Tiến sĩ

Chức vụ: Trưởng Bộ môn

Lĩnh vực nghiên cứu: Sinh học